Ефектът от семаглутид върху гликемията при пациенти с предиабет и затълстяване

Това лекарство - съчетано с промяна в начина на живот - нормализира гликемията при повечето от тези пациенти.