Фармакология на липидопонижаващите медикаменти

Липидоснижаващите средства се използват за лечение на дислипидемиите, които представляват основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания и имат важно значение за първичната и вторичната профилактика на коронарната болест на сърцето и инсултите. Дислипидемиите са първични и вторични. Първичните форми са генетично детерминирани. Вторичните форми са следствие на други заболявания: диабет, алкохолизъм, нефротичен синдром, ХБН, медикаментозни и др.