Фиксираната комбинация от олмесартан медоксомил и амлодипин - адитивен антихипертензивен ефект

Налице e фиксирана комбинация от ангиотензин-рецепторния блокер олмесартан медоксомил и калциевия антагонист амлодипин. В настоящата статия се представят фармакодинамичните, фар- макокинетичните характеристики на фиксираната комбинация, както и данните за поносимостта на медикамента.