Химиотерапията след чернодробна резекция в случай на колоректален карцином не допринася за удължаване на преживяемостта

В сравнение с приложена като самостоятелно лечение чернодробна резекция, адювантната химиотерапия не подобрява общата петгодишна преживяемост.