Консумация на алкохол и некоронарна сърдечно-съдова смъртност

Алкохолът, приеман в ниски дози, е сърдечно-съдов протектор, но консумиран във високи дози е рисков фактор за някои сърдечно-съдови заболявания и може да предизвика внезапна смърт. На него се дължи значителен дял от случаите на некоронарна внезапна сърдечна смърт. Няколко са механизмите, по които алкохолът може да повиши риска за внезапна смърт - удължение на QT-интервала, понижение на вагусовия тонус, симпатикоадренална стимулация, електролитни нарушения и кардиомиопатия. Причини за смърт сред консумиращите алкохол са камерните аритмии и по-рядко - интракраниалните кръвоизливи, сърдечните блокове, метаболитната ацидоза, гастроинтестиналните кръвоизливи.