Нощна хипертония

Популационни и клинични проучвания, използващи амбулаторно мониториране на артериалното налягане (АМАН), показаха, че нощното артериално налягане е по-добър предиктор на сърдечно-съдовата болест от артериалното налягане в будно състояние. Нощната хипертония с по-високо артериално налягане през нощта, отколкото през деня, е значителен риск за органно увреждане и настъпване на сърдечно-съдов инцидент.