Оценка на хранителния статус

Различните по степен и вид хранителни нарушения и дисбаланси създават сериозен здравен риск, но на практика в повечето случаи те остават недиагностицирани и нелекувани както в болничната, така и в доболничната помощ. ESPEN и BULSPEN препоръчват стандартни протоколи за нутритивен скрининг за оценка на нутритивния риск на популационно ниво при болнични и гериатрични пациенти, на базата на които се определя необходимостта от хранителна терапия. Оценката на хранителния статус се базира на анамнеза и физикален преглед, оценка на болестното състояние, функционално състояние, лабораторни тестове, баланс на течности, растеж при децата.