Преглед на инхибиторите на протонната помпа като антисекреторни средства

Понастоящем инхибиторите на протонната помпа (ИПП) са най-ефективните антисекреторни лекарствени средства, и респективно представляват най-често използваните средства при киселинно-обусловени гастроинтестинални нарушения, поради тяхната доказана ефикасност и безопасност.