Препоръки за работа на ОПЛ в условия на COVID-19 пандемия

.