Tirzepatide води до значителна загуба на тегло при пациенти с или без диабет

Намаляването на теглото с по-високи дози се доближава до това, наблюдавано при бариатрична хирургия.