Връзка между антибиотичната експозиция и колоректалния карцином

Кейс-контролирано проучване показва положителна връзка по отношение на рака на колона и обратна връзка с ректалния карцином.