По-малко известни причинители на бактериални заболявания, предавани чрез храните

Един от най-важните етапи в научнообоснованата оценка на риска от биологични контаминанти е оценката на експозицията на патогенните микроорганизми в храните. Това изисква съвременни факти за тяхното реално разпространение и актуални данни за ролята им като причинители на хранителна патология. Прегледайте материала...

Хронична интестинална псевдообструкция

Хроничната интестинална псевдообструкция е рядко, но тежко функционално заболяване на гастроинтестиналния тракт, характеризиращо се с нарушения в чревния мотилитет, които наподобяват механична обструкция. Включва чревни висцерални миопатии, невропатии и/или мезенхимопатии. Необходим е мултидисциплинарен подход поради ко-морбидна психологична и психиатрична патология, с коремни и мускулни болки, отпадналост, урологични симптоми и малнутриция. Основната цел е възстановяване на хранителните дефицити и водно-електролитния баланс, облекчаване на симптомите, подобряване на интестиналния мотилитет и лечение на усложненията. Прегледайте материала...

Биологично активни вещества и здравословни ефекти на шипковите плодове

Настоящият обзор има за основна цел да запознае по-широк кръг от читатели с полезните качества на шипковите плодове, да насърчи и популяризира възможността за използването на един добре проучен в някои аспекти, но слабо експлоатиран хранителен ресурс в областта на функционалните напитки и адитиви. Прегледайте материала...

Новости в генетиката на затлъстяването в ерата на цялостно геномно асоциираните проучвания

Честотата на затлъстяването, чиято наследственост се определя от взаимодействието между голям брой гени и фактори на околната среда, продължава да расте в световен мащаб. Това предизвиква сериозни здравни проблеми и увеличава значително икономическата тежест за обществото. Въпреки бавния напредък и лимитирания успех, в последните 15 години кандидат генните и цялостно геномно свързаните (линкидж) проучвания бяха основните епидемиологични генетични подходи в идентифицирането на генетичните локуси, асоциирани със затлъстяването. Прегледайте материала...

Ядките в превенцията и лечението на социално-значимите заболявания

Ядките присъстват на трапезата на човека от векове. Те са храна с изключително висока биологична стойност. Специфичният им състав и съдържанието им на макро и микронутриенти ги правят незаменими в храненето на човека. Редица проучвания върху здрави и болни хора демонстрират благоприятни здравни ефекти от консумацията на ядки. В настоящия обзор се дискутира мястото на ядките в профилактичното и диетичното хранене при някои от най-разпространените социално-значими заболявания: сърдечно-съдови, диабет, затлъстяване и остеопороза. Обсъждат се вероятните механизми на действие на ядките. Прегледайте материала...

Оценка на хранителния статус

Различните по степен и вид хранителни нарушения и дисбаланси създават сериозен здравен риск, но на практика в повечето случаи те остават недиагностицирани и нелекувани както в болничната, така и в доболничната помощ. ESPEN и BULSPEN препоръчват стандартни протоколи за нутритивен скрининг за оценка на нутритивния риск на популационно ниво при болнични и гериатрични пациенти, на базата на които се определя необходимостта от хранителна терапия. Оценката на хранителния статус се базира на анамнеза и физикален преглед, оценка на болестното състояние, функционално състояние, лабораторни тестове, баланс на течности, растеж при децата. Прегледайте материала...

Минералните води на България

Направен е подробен анализ на наличието, състава и свойствата на минералните води в България. Застъпени са почти всички познати в природата води, повече от 15 типа. Съгласно физикохимичната им характеристика са определени като по-слабо и по-силно минерализирани хидрокарбонатни, сулфатни, хлоридни; натриеви, калциеви, магнезиеви; съдържащи лечебни газове - въглекисели, сулфидни, радонови; с биологично активни микроелементи - силициеви, флуорни, йодно-бромни, желязосъдържащи. Подробно са описани местата на основните извори и сондажи и подходящото приложение според общата им минерализация и съдържанието на биологичноактивни микроелементи - за бутилиране, за производство на безалкохолни напитки, като лечебно-трапезни води, за балнеолечение, за питейно водоснабдяване, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения, като енергетичен източник. Прегледайте материала...

Хранителна непоносимост и хранителна алергия

Настоящият обзор представя съвременни аспекти на нежеланите хранителни реакции. Дадени са актуални определения на хранителната непоносимост и хранителната алергия. Представени са данни за имунологичната база, патофизиологичните механизми и спектъра от клинични симптоми на тези нарушения. Разгледани са рисковите фактори за възникване на нежеланите хранителни реакции. Очертан е съвременният диагностичен подход в медицинската практика за изграждане на диагнозата хранителна алергия и хранителна непоносимост, който включва подробен клиничен анализ, физикален преглед, хранителен дневник, имунологично и биохимично изследване, кожни тестове, елиминационни и правокационни диети. Специално внимание се обръща на срещаното приложение в общата практика на ненаучни и невалидирани методи за доказване на хранителна непоносимост и на хранителна алергия. Посочени са правилните диетологични подходи за лечение и превенция на тези нарушения. Прегледайте материала...