Практическо приложение на биоелектрическия импеданс анализ (BIA)

Биоелектрическият импеданс анализ (BIA) е инструментален метод за анализ на телесния състав. Методът е валидизиран и дава надеждна информация за хранителния статус както при здрави хора, така и при пациенти с различни заболявания. Настоящата работа има за цел да обобщи препоръките, касаещи условията, при които трябва да се извършва измерването, популационните групи от здрави и болни хора, при които BIA е валидизиран, както и физиологичните състояния, при които методът не е информативен. Прегледайте материала...

Цинк: метаболитни и физиологични данни, дефицитни състояния. Цинков статус при желязодефицитна анемия

Освен дефицит на желязо при желязодефицитната анемия (ЖДА) се наблюдават промени в серумните нива и на други микроелементи. Интерес представлява въпросът за уточняване на цинковия статус при състояния на желязодефицитна анемия. Цел на нашата работа е да се направи литературен обзор на ЖДА и свързаните с нея промени в статуса на цинк в организма, като изхождаме от особеностите в метаболизма, физиологичното действие, синергичните влияния на микроелемента, рисковите групи за цинков дефицит и стратегиите за превенция и контрол на цинковия дефицит. Прегледайте материала...