Антихипертензивни средства, бременност, лактация

Хипертонията е най-често срещаният медицински проблем по време на бременността и остава съществен фактор за майчината и/или феталната заболеваемост и смъртност. Усложненията, свързани с хипертонията, засягат около 7-15% от бременностите. Прегледайте материала...

Антитромбоцитни медикаменти за перорално приложение

Един от основните подходи при лечението на острите коронарни синдроми е ефективно фармакологично инхибиране на тромбоцитната активност. През последните години бяха проведени редица проучвания с цел да бъдат установени клетъчните механизми на развитието на артериалната тромбоза. Разнообразни мембранни рецептори определят тромбоцитната реактивност с множество агонисти и адхезивни белтъци и по тази причина представляват прицел за разработването на различни антитромбоцитни медикаменти и терапевтични стратегии. В групата на антитромбоцитните медикаменти навлязоха много нови представители. Прегледайте материала...

Взаимодействия на антитромбоцитни и антикоагулантни лекарства

Антитромбозните лекарства (антитромбоцитни, антикоагуланти и фибринолитици) се използват за профилактика и лечение на много сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Едновременното им приложение, обаче, или употребата им в комбинация с други лекарства като нестероидни противовъзпалителни (НСПВЛ), селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI), някои противогъбични или антибактериални средства, крият риск от сериозни лекарствени взаимодействия. Тези взаимодействия могат да повишат риска от кървене или да компрометират антитромбозното лечение на пациента. Това изисква по-детайлни и задълбочени познания за съдбата на лекарствата в организма на болния и за механизмите на лекарствените взаимодействия. Прегледайте материала...

Клинично приложение на Олмесартан медоксомил

Олмесартан медоксомил е последният ангиотензин II-рецепторен блокер, одобрен за приложение в България. Потенциалните предимства на този медикамент включват еднократно дневно дозиране, отсъствие на значими нежелани реакции и добра поносимост. Олмесартан медоксомил понастоящем се използва като антихипертензивен медикамент и са необходими допълнителни проучвания, които да установят дали може да е полезен в терапията на други сърдечно-съдови заболявания. Прегледайте материала...

Депресия в общата практика

Депресията е заболяване със социална значимост, с голяма честота, което предизвиква сериозно нарушение на функционирането и води до инвалидизация. Започва в сравнително млада възраст, при около 1/3 от болните има хроничен ход на протичане, чести самоубийства, придружаващи соматични заболявания, нарушени взаимоотношения, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества. Прегледайте материала...

Методично указание за реда и начина на съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции от медицинските специалисти

Настоящото методично указание определя реда за съобщаване на нежелани лекарствени реакции (НЛР) от медицинските специалисти към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), публикуван в ДВ на 13.04.2007 г., и Наредба No 2 за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади за безопасност, публикувана в ДВ на 04.03.2008 г. Прегледайте материала...

Мястото на полибактериалните имуностимулатори в медицнската практика

Имуностимулаторите започнаха да предизвикват много голям интерес в медицинските среди през последните години и бяха проведени най-разнообразни експериментални и клинични проучвания върху тази нова категория биологични активни вещества. Прегледайте материала...

Фармакологично и нефармакологично лечение на исхемичния мозъчен инсулт

Исхемичният мозъчен инсулт е динамичен процес, при който различни ексцитотоксични, възпалителни и микросъдови механизми водят до мозъчна некроза. Ранната реканализация и нарастване на доставката на кръв към зоната на бенигнена олигемия са предпоставка за по-добър изход от лечението. Наред с рутинната вече венозна тромболиза навлиза прилагането на интраартериална. Тя може и да бъде комбинирана или не с прилагането на механично ендоваскуларно лечение. Данните от рандомизирани проучвания не потвърждават предишни данни за по-добър изход от заболяването. Фармакологичните невропротектори не са доказали предполагаемата клинична ефективност, която е доказана при експерименталните модели. В този контекст трябва да се имат предвид серия от функции, които играят ключова роля в модулирането на исхемичния процес: контрол на артериалното налягане, температурата, нивото на кръвната захар и артериалната кислородна сатурация. Нефармакологичната невропротекция включва всички интервенции, които предпазват мозъка от фармакологична увреда след оклузия на церебрална артерия. Ефективността от създаването на сектори за лечение на остри инсулти вече е безспорна, тъй като прилагането на протоколни мултидисциплинарни грижи за пациентите в тях, наред с адекватно терапевтично поведение, водят до намаляване на смъртността, ограничаване на еволюцията на заболяването, съкращаване на хоспитализационното време и създаване на по-благоприятна база за ранно започване на рехабилитация. Прегледайте материала...