Лекарствени взаимодействия при терапия с нестероидни противовъзпалителни средства при възрастни пациенти

НСПВС са едни от най-широко използваните средства за потискане на болкова симптоматика при възрастни пациенти. Механизмът на действие на НСПВС повлиява сериозно сърдечно-съдовата система и желаните и нежеланите ефекти на сърдечно-съдовите средства. Прегледайте материала...

Нежелани лекарствени реакции

Лекарствените продукти заемат важно място в медицината и специално в лечението на болните. Те лекуват или променят хода на заболяванията; възстановяват, коригират и модифицират физиологичните функции; предпазват от заболявания; подпомагат диагностицирането. Лекарствата в редица случаи имат животоспасяващ ефект. Известно е обаче, че наред с безспорната полза, при употребата им могат да възникнат нежелани лекарствени реакции. Тяхната роля за конкретния пациент и за обществото е много голяма. Нежелани лекарствени реакции възникват при около 6% от лекуваните. 5% от хоспитализациите се дължат на нежелани ефекти, а нежеланите лекарствени реакции са петата най-разпространена причина за смърт, настъпила в болница. Счита се, че 30–50% от нежеланите лекарствени реакции са предвидими. Прегледайте материала...

Регулаторни изисквания към лекарствените продукти при пациенти в старческа възраст

В настоящата работа се прави преглед на необходимостта от регулаторни изисквания при изследване на лекарствени продукти при пациенти в напреднала възраст. Разгледани са данни на Евростат за застаряване на населението и постепенно налагащите се промени в дизайна на клинични проучвания, като се препоръчва включването на възрастни пациенти с цел отчитане на спецификите във фармакодинамиката и фармакокинетиката на нови лекарствени продукти. Прегледайте материала...

Фармакология на третата възраст

Терапията на възрастните пациенти се оформя като специфичен проблем. Европейската агенция за лекарствата (ЕМА) предвижда комплекс от мероприятия, насочени към контрол на лекарствените средства, използвани от възрастни хора. В настоящата статия се прави преглед на специфичните промени във фармакодинамиката и фармакокинетиката на най-широко използвани лекарствени продукти при възрастни пациенти. Прегледайте материала...

Същност и особености на неинтервенционалните проучвания на лекарствени продукти

Процесът по създаване на ново лекарство е сложен и многоетапен. Качеството, ефикасността и безопасността са основните характеристики, които трябва да притежава всеки разрешен за употреба лекарствен продукт. Те се осигуряват чрез прилагането на стандарти и добри практики, чиято основна цел е защитата на общественото здраве. Въпреки това, придобиването на широк клиничен опит и наблюдението в реални клинични условия представляват важен елемент от жизнения цикъл на всяко лекарство и обуславят значението на провежданите проучвания след разрешаването за употреба. Важен инструмент в това отношение са неинтервенционалните проучвания, включително постмаркетинговите проучвания за безопасност и постмаркетинговите проучвания за ефикасност. Прегледайте материала...

Инхибитори на PCSK9 - нови терапевтични възможности при лечението на хиперхолестеролемиите

Съвременната терапия на хиперхолестеролемиите е основно насочена към намаление на LDL-холестерола и статините са медикаменти на първа линия на приложение. При много пациенти, включително тези с фамилна хиперхолестеролемия или с непоносимост към статини, не може да се постигнат прицелните стойности на LDL-холестерола само с промяна на начина на живот и терапия със статини и съществува много висок остатъчен сърдечно-съдов риск. Медикаменти като езетимиб или фенофибрат, добавени към статиновата терапия, могат допълнително малко да понижат стойностите на LDL-холестерола и са с ограничен ефект по отношения на риска за атеросклеротични събития. PCSK9 е серинпротеаза, която се свързва с рецептора за LDL и опосредства ендоцитозата на комплекса PCSK9–LDL-рецептор до лизозомите за разграждането му. При отсъствие на PCSK9 комплексът LDL-рецептор–LDL-холестерол дисоциира и LDL-рецепторът се връща обратно до клетъчната повърхност. Хуманизираните моноклонални антитела (еволокумаб, алирокумаб, бокоцизумаб) са разработени с цел да повишат концентрацията на LDL-рецепторите и да понижат концентрацията на LDL-холестерола до 75%. Ефектът е синергичен на ефекта на статините с основен страничен ефект локална реакция на инжекционното място. Понастоящем инхибитори на PCSK9 се проучват активно и скоро се очаква тяхната регистрация в Европа и САЩ. Прегледайте материала...

Антихипертензивна терапия при остър мозъчен инсулт

Повишено артериално налягане (АН) се среща много често при остър мозъчен инсулт (МИ) и се асоциира с по-лош изход (смъртност и инвалидност). Все още е спорен въпросът дали да се понижава медикаментозно високото налягане и доколко в острата фаза на инсулта поради недостатъчно доказателства за полза от антихипертензивната терапия и опасения от влошаване на церебралната исхемия. Съвременните препоръки за лечение, описани в международните ръководства за поведение (guidelines), се различават за двата основни вида инсулт - исхемичен и хеморагичен. Не се препоръчва редукция на високото АН при исхемичен МИ, освен при много високи стойности (>220/120 mmHg), предстояща фибринолиза или наличие на органни увреждания, като АН трябва да се намалява постепенно с не повече от 15–20% за първите 24 часа. При хеморагичен МИ се препоръчва бързо и интензивно понижение на АН до таргет за систолното <140 mmHg за <1 час при строго мониториране, като тази стратегия изглежда безопасна и вероятно превъзхожда стратегията на постепенна внимателна редукция на налягането по отношение на клиничния изход. Различните антихипертензивни агенти имат различен ефект, като всички понижават налягането в различна степен в зависимост от класа, дозата и начина на приложение, но за повечето няма доказателства, че подобряват клиничния изход. Изборът на медикамент трябва да бъде индивидуален за всеки пациент и съобразен също така с вида и тежестта на инсулта, ко-морбидността, потенциалните странични ефекти Предпочитаните антихипертензивни лекарства са лабеталол, никардипин, еналаприл, фенолдопам, есмолол, натриев нитропрусид, нитроглицерин поради доказана ефективност и безопасност. Често е необходима комбинирана терапия за овладяване на хипертонията. Прегледайте материала...

Трициклични антидепресанти (амитриптилин) и мястото им в лечението на болезнената диабетна полиневропатия

Лечението на невропатната болка е терапевтично предизвикателство за много пациенти с невропатия. В статията се прави преглед на актуалните публикации в областта на лечението на болката при болезнената диабетна полиневропатия (ДП) и мястото на трицикличните антидепресанти (ТСА), по-специално на амитриптилин, като фармакологичен профил и ефективност с оглед на възможността за по-широкото им използване в съвременните терапевтични стратегии у нас. Прегледайте материала...