Безопасно ли е приложението на макролидни антибиотици през първия триместър?

По време на бременност често се използват антибиотици и различаването на техните ефекти от тези на инфекцията върху плода е трудно. За да изяснят ефектите на макролидните антибиотици, прилагани в гестационните седмици между 4 и 13 (когато се случва органогенезата), изследователите са проучили обширна база данни от UK, която включва 100 000 бременности в периода между 1990 и 2016 година. Прегледайте материала...

Лопинавир-ритонавир не бе ефективен при COVID-19

В отворено, рандомизирано проучване в Ухан, Китай 14-дневната терапия с лопинавир-ритонавир не е показала разлика в клиничното подобряване или намаляване нивото на вирусната РНК в сравнение със стандартното лечение. Прегледайте материала...

Проучване на три инфекциозни клъстера пациенти с COVID-19 в Сингапур

Проучването на трите групи показва, че средния инкубационен период е 4 дни, малък на брой хора са отговорни предаването на инфекцията, а международните пътувания улесняват разпространението на вируса. Прегледайте материала...

COVID-19: Загуба на обоняние и вкус, Психичното здраве на здравните работници и Пренасочване на ресурси

Американската академия по отоларингология - Хирургия на главата и шията (American Academy of Otolaryngology — Head & Neck Surgery) предложи да се добави аносмия и дисгеузия в списъка критерии заскрининг за потенциална COVID-19 инфекция. Прегледайте материала...