Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при артериална хипертония

За да отговорим на предизвикателствата и спестим ценно време в динамичното ви работно ежедневие, подготвихме този съкратен вариант на ръководството, който може да ползвате лесно и удобно. Разбира се, пълната версия на ръководството остава актуална. Надяваме се съкратеният вариант на ръководството да бъде винаги на вашето бюро като достъпен и ефективен партньор в диагностично-лечебния процес. Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при главоболиe

Целта на ръководството е чрез систематично изградено изложение да даде ясни препоръки на ОПЛ за диагностично и терапевтично поведение при пациенти с главоболие, което ще подпомогне лекаря при вземането на правилните решения относно подхода и здравната грижа при всеки болен. Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии)

Общопрактикуващият лекар, който има непрекъснати връзки със своите пациенти, притежава най-големи възможности за ранно откриване на дислипидемиите, за тяхната профилактика и лечение. Ако неговата дейност е успешна, може да се намали рискът от възникване на ранна атеросклероза сред българската популация, а от там и на заболеваемостта от атеросклеротична съдова болест. Настоящото ръководство за поведение има за цел да подпомогне общопрактикуващите лекари в тяхната дейност при лица с дислипидемии. Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при захарен диабет тип 2

Това е деветото ръководството за поведение при определени нозологични единици и състояния, което НСОПЛБ изготвя и публикува през последните седем години. Нашата цел беше да предадем в систематизиран, максимално четивен вид всичко, което би било от полза за общопрактикуващия лекар при работа с пациенти със захарен диабет тип 2. Опитали сме се да отговорим на максимален брой въпроси, които биха възникнали по време на този процес и да дадем алгоритъм за решение и поведение. Прегледайте материала...

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при ваксинопрофилактика

Целта на това Ръководство е да запознае общопрактикуващите лекари (ОПЛ) с основните принципи на имунизацията, с механизмите, чрез които ваксините предпазват от заболяване, с видовете ваксини и с тяхното приложение. Прегледайте материала...

Въведение в общата медицина и общата медицинска практика

Предлаганата книга може условно да се приеме за учебник. В нея е представено съдържанието на курса на дисциплината обща медицина, която се преподаваше на студентите в Медицински Университет – Пловдив през периода 1999-2005г. Тя има определено историческо значение, но авторите й извършиха някои промени и сега тя представлява едно актуално четиво. Книгата е предназначена за студенти по медицина, но вероятно ще представлява интерес за тези, които имат намерение да започнат да работят в системата за първична медицинска помощ, както и за лекари от други медицински специалности. Прегледайте материала...