Всичко по тема Кардиология

Алкохолът и червеното вино: влияние върху сърдечно-съдовия риск

Нараства базата данни, свидетелстваща за негативна връзка между консумацията на алкохолни напитки (1-2 пъти дневно) и честотата на сърдечно-съдовата болест. Kiechl et al. описват J- или U-образна зависимост, при която най-нисък е рискът за развитие на сърдечно-съдова болест при лицата, консумиращи малко количество алкохол, в сравнение с лицата, консумиращи голямо количество алкохол или неприемащи алкохол. Други автори смятат, че благоприятните ефекти на консумацията на алкохол се ограничават до консумацията на вино, и то само на червено вино. Редица епидемиологични проучвания потвърдиха хипотезата, че протективните ефекти на алкохола се отнасят специфично до червеното вино. Тези ефекти на червеното вино стоят в основата на разсъждения като обяснението на феномена „френски парадокс“, който се обяснява с повишената консумация на червено вино. Основна цел на този обзор е да представи благоприятните ефекти от консумацията на червено вино и възможните механизми за повлияване на сърдечно-съдовия риск.

Още

Консумация на алкохол и некоронарна сърдечно-съдова смъртност

Алкохолът, приеман в ниски дози, е сърдечно-съдов протектор, но консумиран във високи дози е рисков фактор за някои сърдечно-съдови заболявания и може да предизвика внезапна смърт. На него се дължи значителен дял от случаите на некоронарна внезапна сърдечна смърт. Няколко са механизмите, по които алкохолът може да повиши риска за внезапна смърт - удължение на QT-интервала, понижение на вагусовия тонус, симпатикоадренална стимулация, електролитни нарушения и кардиомиопатия. Причини за смърт сред консумиращите алкохол са камерните аритмии и по-рядко - интракраниалните кръвоизливи, сърдечните блокове, метаболитната ацидоза, гастроинтестиналните кръвоизливи.

Още

Механизъм на действие, експериментални и клинични данни за ефективността на ранолазин при терапията на стабилната стенокардия

Основни цели на терапията на гръдната ангина (стенокардия) са облекчение на болката и профилактика на прогресията на болестта чрез понижение на риска. Съществуват обаче пациенти, при които терапията не е ефективна или имат противопоказания за прием на стандартните антиангинозни медикаменти. Ранолазин е медикамент, който индиректно предотвратява калциевото обременяване на клетката при сърдечна исхемия и има благоприятен ефект в терапията на аритмиите.

Още

Небиволол - високоселективен бета-блокер с допълнителни фармакологични ефекти

Небиволол принадлежи към бета-блокерите от трето поколение, които притежават директни вазодилататорни свойства освен блокирането на beta1-адренергичните рецептори. Той има най-висок афинитет към beta1-рецепторите от всички бета-блокери и значително подобрява ендотелната дисфункция чрез силен стимулиращ ефект върху активността на ендотелната синтаза на азотен оксид. Предполага се, че небиволол може да има много повече благоприятни ефекти в допълнение към бета-блокиращата му активност. Съществуват клинични доказателства за антихипертензивните ефекти на небиволол, а така също и за повлияване върху хемодинамиката при пациенти с хронична застойна сърдечна недостатъчност. В процес на изясняване са някои негови антиисхемични качества. Най-голямото предизвикателство пред медицината днес е изясняване на механизмите на действие, които да обяснят както полезните, така и някои ефекти, ограничаващи неговото клинично приложение.

Още

Нови орални антикоагуланти за профилактика при пациенти с неклапно предсърдно мъждене

Профилактиката на инсулта и периферните емболии е от ключово значение в терапията на пациентите с предсърдно мъждене. Антагонистите на витамин К са утвърдени средства за профилактика на инсулта при тези пациенти. В световен мащаб оралната антикоагулантна терапия остава субоптимална в сравнение с препоръките за терапия. Разработени са нови орални антикоагуланти, които показаха ефективност, сходна с тази на антагонистите на витамин К, но с по-малко ограничения и понижен риск от кръвоизливи. Наличието на орални антикоагуланти, които не са антагонисти на витамин К, позволява на лекарите да избегнат ограниченията на антагонистите на витамин К в клиничната практика и да адаптират антикоагулантната терапия към нуждите на отделния пациент.

Още

Фиксирана двойна антихипертензивна комбинация със зофеноприл и хидрохлоротиазид

Големите интервенционални проучвания доказват, че комбинираната терапия с два или повече медикамента от различни антихипертензивни класове, комбинирани в зависимост от механизма им на действие, обикновено е ефективна и представлява алтернатива на повишението на дозата на медикаментите в монотерапевтични режими. Антихипертензивната ефективност и клиничната поносимост за някои медикаментозни комбинации са подкрепени с много данни от клинични проучвания и от практиката. Комбинацията с АСЕ-инхибитор и диуретик е най-често прилагана сред останалите комбинации поради висока ефективност при селектирани пациенти с лека до умерена артериална хипертония. Двата медикамента имат синергични ефекти върху ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС). Комбинацията на АСЕ-инхибитор с диуретик е ефективна не само за понижение на АН, но и за превенция на увреждането на прицелните органи, особено сърцето и бъбреците.

Още

Фиксираната комбинация от олмесартан медоксомил и амлодипин - адитивен антихипертензивен ефект

Налице e фиксирана комбинация от ангиотензин-рецепторния блокер олмесартан медоксомил и калциевия антагонист амлодипин. В настоящата статия се представят фармакодинамичните, фар- макокинетичните характеристики на фиксираната комбинация, както и данните за поносимостта на медикамента.

Още

Цилостазол при периферна артериална болест

Цилостазол е обратим селективен инхибитор на фосфодиестераза-3 с антитромбоцитен, антитромботичен и вазодилататорен ефект. Той е значително по-ефективен от плацебо при увеличаване на разстоянието на ходене и при подобряване на качеството на живота при пациентите с умерено до тежко интермитентно клаудикацио. Той е клас I индикация за медикаментозно лечение на интермитентното клаудикацио. Сравнителни данни сочат, че цилостазол е по-добър от пентоксифилин. Медикаментът се понася добре.

Още

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при артериална хипертония

За да отговорим на предизвикателствата и спестим ценно време в динамичното ви работно ежедневие, подготвихме този съкратен вариант на ръководството, който може да ползвате лесно и удобно. Разбира се, пълната версия на ръководството остава актуална. Надяваме се съкратеният вариант на ръководството да бъде винаги на вашето бюро като достъпен и ефективен партньор в диагностично-лечебния процес.

Още

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии)

Общопрактикуващият лекар, който има непрекъснати връзки със своите пациенти, притежава най-големи възможности за ранно откриване на дислипидемиите, за тяхната профилактика и лечение. Ако неговата дейност е успешна, може да се намали рискът от възникване на ранна атеросклероза сред българската популация, а от там и на заболеваемостта от атеросклеротична съдова болест. Настоящото ръководство за поведение има за цел да подпомогне общопрактикуващите лекари в тяхната дейност при лица с дислипидемии.

Още

Нощна хипертония

Популационни и клинични проучвания, използващи амбулаторно мониториране на артериалното налягане (АМАН), показаха, че нощното артериално налягане е по-добър предиктор на сърдечно-съдовата болест от артериалното налягане в будно състояние. Нощната хипертония с по-високо артериално налягане през нощта, отколкото през деня, е значителен риск за органно увреждане и настъпване на сърдечно-съдов инцидент.

Още

Ролята на психосоциалните рискови фактори за отключването на остри сърдечно-съдови инциденти

Експерименталните и епидемиологичните студии отдавна са позволили клиничното валидиране на множество рискови фактори, асоциирани с ИБС и респективно с риска от възникване на остри сърдечно-съдови инциденти. Идентифицирани са над 200 рискови фактора/индикатора за развитие на ИБС. Още ранните данни от Фрамингамската студия идентифицират хипертонията, хиперхолестеролемията и наднорменото тегло като рискове за атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания. Впоследствие към списъка на рисковите фактори са добавени метаболитният синдром, диабетът, тютюнопушенето и редица психологически и социално-икономически параметри. Така например проучването INTERHEART показва, че наред с дислипидемиите, тютюнопушенето, хипертонията, диабетът, абдоминалното затлъстяване, психосоциалните фактори и стресът са асоциирани с повишен риск от инфаркт на миокарда, докато консумацията на плодове и зеленчуци, умерената консумация на алкохол и редовната физическа активност редуцират този риск.

Още

Антитромбоцитни медикаменти за перорално приложение

Един от основните подходи при лечението на острите коронарни синдроми е ефективно фармакологично инхибиране на тромбоцитната активност. През последните години бяха проведени редица проучвания с цел да бъдат установени клетъчните механизми на развитието на артериалната тромбоза. Разнообразни мембранни рецептори определят тромбоцитната реактивност с множество агонисти и адхезивни белтъци и по тази причина представляват прицел за разработването на различни антитромбоцитни медикаменти и терапевтични стратегии. В групата на антитромбоцитните медикаменти навлязоха много нови представители.

Още

Взаимодействия на антитромбоцитни и антикоагулантни лекарства

Антитромбозните лекарства (антитромбоцитни, антикоагуланти и фибринолитици) се използват за профилактика и лечение на много сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Едновременното им приложение, обаче, или употребата им в комбинация с други лекарства като нестероидни противовъзпалителни (НСПВЛ), селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI), някои противогъбични или антибактериални средства, крият риск от сериозни лекарствени взаимодействия. Тези взаимодействия могат да повишат риска от кървене или да компрометират антитромбозното лечение на пациента. Това изисква по-детайлни и задълбочени познания за съдбата на лекарствата в организма на болния и за механизмите на лекарствените взаимодействия.

Още

Клинично приложение на Олмесартан медоксомил

Олмесартан медоксомил е последният ангиотензин II-рецепторен блокер, одобрен за приложение в България. Потенциалните предимства на този медикамент включват еднократно дневно дозиране, отсъствие на значими нежелани реакции и добра поносимост. Олмесартан медоксомил понастоящем се използва като антихипертензивен медикамент и са необходими допълнителни проучвания, които да установят дали може да е полезен в терапията на други сърдечно-съдови заболявания.

Още

Дигоксин, отново, за перманентно предсърдно мъждене?

Дигоксин е еквивалентен на бетаблокера по отношение качеството на живот при пациенти с ПМ и сърдечна недостатъчност. Сега, изследователи от Обединеното кралство рандомизирали 160 пациенти на възраст ≥60 със сърдечна недостатъчност и перманентно ПМ към open-label лечение с дигоксин или бизопролол.

Още

Стойностите на артериалното налягане измерени в клиничните проучвания, съпоставени с тези в ежедневната клинична практика

Каква е разликата в стойностите на артериалното налягане (АН) в клиничните изпитвания и тези, измерени в рутинната, ежедневна клинична практика? За да отговорят на този въпрос, изследователите сравняват...

Още

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии) - Трето обновено, съкратено издание

Настоящото "Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии)" е трета обновена, кратка версия на първото издание.

Още

За по-голям успех в инвазивните интервенции при миокарден инфаркт, наблегнете на общото време на исхемия

Резултатите по-силно корелират с времето, измерено от появата на симптомите, отколкото с времето, засечено от постъпване в болница (от вратата на болницата) до балонната дилатация (door-to-balloon time- DBT).

Още

Алгоритми за проследяване на сърдечно-съдовата система при сърдечно-съдови заболявания и химио или лъчетерапия

Видео презентация на Проф. Борислав Георгиев за алгоритмите за проследяване на сърдечно-съдовата система при сърдечно-съдови заболявания и химио или лъчетерапия

Още

Диагностика и лечение на фамилна хиперхолестеролемия

Какво е фамилна хиперхолестеролемия и защо е важно да подобрим идентифицирането на пациентите? Проф. Борислав Георгиев ще Ви запознае, защо правилното и навременно диагностициране на заболяването ще предотврати сърдечно-съдови инциденти.

Още

Нови препоръки за поведение при дислипидемии, какво трябва да знаем?

Значително по-ниски прицелни нива на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) за пациентите с много висок, висок и умерен сърдечносъдов риск - това е основното послание в препоръките на ESC/EAS 2019 за поведение при дислипидемии.

Още

Колко ниско можем безопасно да слезем по отношение на прицелното ниво на LDL-C?

Хиперхолестеролемията е един от основните рискови фактори за сърдечносъдови заболявания. През последните десетилетия се постигна значим напредък както в разбирането на патофизиологията на атеросклерозата, така и в терапевтичните възможности за понижаване на кръвните липиди.

Още

Ползата от контрол на ритъма е повече от тази от контрола на честотата при предсърдно мъждене: Има ли значение кога започва и се прилага лечението?

Ретроспективно кохортно проучване показва по-нисък риск от нежелан изход при прилагане на стратегия за контрол на ритъма, но само когато бъде стартирана в рамките на една година от диагнозата.

Още

Фамилна хиперхолестеролемия в България

Фамилната хиперхолестеролемия е наследствено автозомно доминантно нарушение на липидната обмяна, което причинява преждевремени сърдечно-съдови заболявания(ССЗ) и смърт у засегнатите индивиди. Все пак веднъж диагностицирани, носителите могат да започнат лечение с липидопонижаващи средства, което да забави развитието на атеросклерозата и последващите ССЗ. Как да диагностицираме навреме пациентите с фамилна хиперхолестеролемия?

Още

Dapagliflozin – една възможност за лечение на три взаимосвързани социалнозначими заболявания

SGLT2 инхибиторите, чийто първи представител е Dapagliflozin, са известни на още от миналия век. Механизмите на действие и ефикасността им позволяват да получат одобрение първо за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2).

Още

Dapagliflozin – една възможност за лечение на три взаимосвързани социалнозначими заболявания - Част 2

SGLT2 инхибиторите, чийто първи представител е Dapagliflozin, са известни на още от миналия век. Механизмите на действие и ефикасността им позволяват да получат одобрение първо за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2).

Още

Ролята на концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето в контрола на ССЗ

Д-р Емил Толди-Шедел представя "Ролята на концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето в контрола на ССЗ" по време на Десета научно-практическа конференция "От науката до леглото на болния".

Още

Интраназален блокер на калциевите канали за интраназлно приложение изглежда обещаващ за лечение на остро настъпила надкамерна тахикардия

В проучване, финансирано от индустрията, етрипамил спрей за нос се оказва по-добър от плацебо за бързо овладяване на SVT, безопасен и добре поносим.

Още

Домашно измерване на артериалното налягане

news-2

Цел на модула

Домашните устройства за измерване на налягането позволяват измерване и на нощното налягане и са широко достъпни, с което отпада и една от причините за използването на амбулаторното измерване на налягането. Отбелязва се, че домашно измерените стойности на артериалното налягане са по-практичен начин за изследване на вариабилитета на налягането.

Разгледайте модула

Офисно измерване на артериалното налягане

news-2

Цел на модула

Въпреки че измерването на артериалното налягане се възприема като рутинна, лесна за изпълнение манипулация, ако насочим вниманието към този вид медицинска дейност ще установим, че в ежедневната практика често се допускат нарушения на правилата. Целта на този модул е да акцентира точно върху тези пропуски.

Разгледайте модула