Всичко по тема Гастроентерология

По-малко известни причинители на бактериални заболявания, предавани чрез храните

Един от най-важните етапи в научнообоснованата оценка на риска от биологични контаминанти е оценката на експозицията на патогенните микроорганизми в храните. Това изисква съвременни факти за тяхното реално разпространение и актуални данни за ролята им като причинители на хранителна патология.

Още

Хронична интестинална псевдообструкция

Хроничната интестинална псевдообструкция е рядко, но тежко функционално заболяване на гастроинтестиналния тракт, характеризиращо се с нарушения в чревния мотилитет, които наподобяват механична обструкция. Включва чревни висцерални миопатии, невропатии и/или мезенхимопатии. Необходим е мултидисциплинарен подход поради ко-морбидна психологична и психиатрична патология, с коремни и мускулни болки, отпадналост, урологични симптоми и малнутриция. Основната цел е възстановяване на хранителните дефицити и водно-електролитния баланс, облекчаване на симптомите, подобряване на интестиналния мотилитет и лечение на усложненията.

Още

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при болни с диспепсия

Ръководството за поведение на общопрактикуващия лекар при болни с диспепсия е предназначено за нуждите на общата медицинска практика. При неговото съставяне са използвани множество литературни източници, вкл. и подобни ръководства, изготвени от общопрактикуващи лекари и гастроентеролози във Великобритания, Канада, САЩ, Австралия и др. В ръководството е разгледана горната диспепсия, препоръчани са диагностични и лечебни действия, потвърдени от клиничната практика и от научни проучвания, с висока степен на доказателственост. Ръководството съдържа таблици и схеми под формата на алгоритми, които ще подпомагат общопрактикуващите лекари при работата им с болни от диспепсия.

Още

Преглед на инхибиторите на протонната помпа като антисекреторни средства

Понастоящем инхибиторите на протонната помпа (ИПП) са най-ефективните антисекреторни лекарствени средства, и респективно представляват най-често използваните средства при киселинно-обусловени гастроинтестинални нарушения, поради тяхната доказана ефикасност и безопасност.

Още

Профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия

Препоръки на Австрийското дружество по гастроентерология и хепатология за профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия

Още

Отстраняване на чужди тела от горните отдели на стомашно-чревния тракт при възрастни пациенти

Настоящото ръководство представя официалното становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE) по отношение отстраняването на чужди тела, попаднали в горните отдели на стомашно-чревния тракт, при възрастни пациенти.

Още

Силимарин - познат и утвърден през вековете, изключително актуален и с перспектива при чернодробна патология

Неалкохолната стеатозна чернодробна болест (НАСЧБ) е най-честото заболяване на черния дроб. Омазняването на черния дроб е пряко свързано с някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания като диабет тип 2, инсулинова резистентност, силно наднормено тегло, високо кръвно налягане, хиперлипидемия и метаболитен синдром.

Още