Всичко по тема Хранене и Диететика

Биологично активни вещества и здравословни ефекти на шипковите плодове

Настоящият обзор има за основна цел да запознае по-широк кръг от читатели с полезните качества на шипковите плодове, да насърчи и популяризира възможността за използването на един добре проучен в някои аспекти, но слабо експлоатиран хранителен ресурс в областта на функционалните напитки и адитиви.

Още

Новости в генетиката на затлъстяването в ерата на цялостно геномно асоциираните проучвания

Честотата на затлъстяването, чиято наследственост се определя от взаимодействието между голям брой гени и фактори на околната среда, продължава да расте в световен мащаб. Това предизвиква сериозни здравни проблеми и увеличава значително икономическата тежест за обществото. Въпреки бавния напредък и лимитирания успех, в последните 15 години кандидат генните и цялостно геномно свързаните (линкидж) проучвания бяха основните епидемиологични генетични подходи в идентифицирането на генетичните локуси, асоциирани със затлъстяването.

Още

Ядките в превенцията и лечението на социално-значимите заболявания

Ядките присъстват на трапезата на човека от векове. Те са храна с изключително висока биологична стойност. Специфичният им състав и съдържанието им на макро и микронутриенти ги правят незаменими в храненето на човека. Редица проучвания върху здрави и болни хора демонстрират благоприятни здравни ефекти от консумацията на ядки. В настоящия обзор се дискутира мястото на ядките в профилактичното и диетичното хранене при някои от най-разпространените социално-значими заболявания: сърдечно-съдови, диабет, затлъстяване и остеопороза. Обсъждат се вероятните механизми на действие на ядките.

Още

Оценка на хранителния статус

Различните по степен и вид хранителни нарушения и дисбаланси създават сериозен здравен риск, но на практика в повечето случаи те остават недиагностицирани и нелекувани както в болничната, така и в доболничната помощ. ESPEN и BULSPEN препоръчват стандартни протоколи за нутритивен скрининг за оценка на нутритивния риск на популационно ниво при болнични и гериатрични пациенти, на базата на които се определя необходимостта от хранителна терапия. Оценката на хранителния статус се базира на анамнеза и физикален преглед, оценка на болестното състояние, функционално състояние, лабораторни тестове, баланс на течности, растеж при децата.

Още

Минералните води на България

Направен е подробен анализ на наличието, състава и свойствата на минералните води в България. Застъпени са почти всички познати в природата води, повече от 15 типа. Съгласно физикохимичната им характеристика са определени като по-слабо и по-силно минерализирани хидрокарбонатни, сулфатни, хлоридни; натриеви, калциеви, магнезиеви; съдържащи лечебни газове - въглекисели, сулфидни, радонови; с биологично активни микроелементи - силициеви, флуорни, йодно-бромни, желязосъдържащи. Подробно са описани местата на основните извори и сондажи и подходящото приложение според общата им минерализация и съдържанието на биологичноактивни микроелементи - за бутилиране, за производство на безалкохолни напитки, като лечебно-трапезни води, за балнеолечение, за питейно водоснабдяване, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения, като енергетичен източник.

Още

Хранителна непоносимост и хранителна алергия

Настоящият обзор представя съвременни аспекти на нежеланите хранителни реакции. Дадени са актуални определения на хранителната непоносимост и хранителната алергия. Представени са данни за имунологичната база, патофизиологичните механизми и спектъра от клинични симптоми на тези нарушения. Разгледани са рисковите фактори за възникване на нежеланите хранителни реакции. Очертан е съвременният диагностичен подход в медицинската практика за изграждане на диагнозата хранителна алергия и хранителна непоносимост, който включва подробен клиничен анализ, физикален преглед, хранителен дневник, имунологично и биохимично изследване, кожни тестове, елиминационни и правокационни диети. Специално внимание се обръща на срещаното приложение в общата практика на ненаучни и невалидирани методи за доказване на хранителна непоносимост и на хранителна алергия. Посочени са правилните диетологични подходи за лечение и превенция на тези нарушения.

Още

Научно доказани хранителни подходи в лечението и превенцията на диабета

В настоящия обзор се представят съвременни диетични препоръки за лечение и превенция на захарния диабет, създадени на базата на клинични проучвания и валидни за европейската клинична практика с различна степен на препоръчителност в зависимост от наличните нива на доказателственост. Степен А и В се базират на добре проведени клинични проучвания, а степен С се подкрепя от становища на експерти при липса на проведено проучване. Разглеждат се мястото и ролята на енергийния баланс, основните макро- и микронутриенти - белтъци, въглехидрати, мазнини, хранителни фибри, антиоксиданти, гликемичен индекс. Коментират се доказаните позитивни и негативни ефекти на хранителните фактори и възможностите на диетичните модификации при диабет и риск от развитие на диабет.

Още

Шоколад и превенция на сърдечно-съдовия риск

Проучванията показват, че сърдечно-съдовата болест може да бъде профилактирана чрез промяна в начина на живот, провеждане на системни физически упражнения и чрез здравословно хранене. Европейската асоциация по превантивна кардиология, Американската сърдечна асоциация и Американската диабетна асоциация подчертават важността на хранителния режим за превенцията на сърдечно-съдовата болест. В европейския и в американския режим на хранене плодовете, зеленчуците, чаят, виното и шоколадът са основните източници на антиоксиданти, с доказателства за протективен ефект по отношение на сърдечно-съдовата болест. Един клас антиоксиданти - флавоноидите, обикновено откривани в тези храни, привлякоха вниманието като вещества с потенциал за понижение на риска от сърдечно-съдова болест. Тъй като какаовите продукти се характеризират с голяма антиоксидантна активност и повишено количество флавоноиди за единица количество в сравнение с чая и червените вина, от интерес е изследването на потенциалните ефекти на шоколада върху сърдечно-съдовата болестност.

Още

Практическо приложение на биоелектрическия импеданс анализ (BIA)

Биоелектрическият импеданс анализ (BIA) е инструментален метод за анализ на телесния състав. Методът е валидизиран и дава надеждна информация за хранителния статус както при здрави хора, така и при пациенти с различни заболявания. Настоящата работа има за цел да обобщи препоръките, касаещи условията, при които трябва да се извършва измерването, популационните групи от здрави и болни хора, при които BIA е валидизиран, както и физиологичните състояния, при които методът не е информативен.

Още

Цинк: метаболитни и физиологични данни, дефицитни състояния. Цинков статус при желязодефицитна анемия

Освен дефицит на желязо при желязодефицитната анемия (ЖДА) се наблюдават промени в серумните нива и на други микроелементи. Интерес представлява въпросът за уточняване на цинковия статус при състояния на желязодефицитна анемия. Цел на нашата работа е да се направи литературен обзор на ЖДА и свързаните с нея промени в статуса на цинк в организма, като изхождаме от особеностите в метаболизма, физиологичното действие, синергичните влияния на микроелемента, рисковите групи за цинков дефицит и стратегиите за превенция и контрол на цинковия дефицит.

Още

Инхибитори на PCSK9 - нови терапевтични възможности при лечението на хиперхолестеролемиите

Съвременната терапия на хиперхолестеролемиите е основно насочена към намаление на LDL-холестерола и статините са медикаменти на първа линия на приложение. При много пациенти, включително тези с фамилна хиперхолестеролемия или с непоносимост към статини, не може да се постигнат прицелните стойности на LDL-холестерола само с промяна на начина на живот и терапия със статини и съществува много висок остатъчен сърдечно-съдов риск. Медикаменти като езетимиб или фенофибрат, добавени към статиновата терапия, могат допълнително малко да понижат стойностите на LDL-холестерола и са с ограничен ефект по отношения на риска за атеросклеротични събития. PCSK9 е серинпротеаза, която се свързва с рецептора за LDL и опосредства ендоцитозата на комплекса PCSK9–LDL-рецептор до лизозомите за разграждането му. При отсъствие на PCSK9 комплексът LDL-рецептор–LDL-холестерол дисоциира и LDL-рецепторът се връща обратно до клетъчната повърхност. Хуманизираните моноклонални антитела (еволокумаб, алирокумаб, бокоцизумаб) са разработени с цел да повишат концентрацията на LDL-рецепторите и да понижат концентрацията на LDL-холестерола до 75%. Ефектът е синергичен на ефекта на статините с основен страничен ефект локална реакция на инжекционното място. Понастоящем инхибитори на PCSK9 се проучват активно и скоро се очаква тяхната регистрация в Европа и САЩ.

Още