Всичко по тема Други

Въведение в общата медицина и общата медицинска практика

Предлаганата книга може условно да се приеме за учебник. В нея е представено съдържанието на курса на дисциплината обща медицина, която се преподаваше на студентите в Медицински Университет – Пловдив през периода 1999-2005г. Тя има определено историческо значение, но авторите й извършиха някои промени и сега тя представлява едно актуално четиво. Книгата е предназначена за студенти по медицина, но вероятно ще представлява интерес за тези, които имат намерение да започнат да работят в системата за първична медицинска помощ, както и за лекари от други медицински специалности.

Още

Методично указание за реда и начина на съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции от медицинските специалисти

Настоящото методично указание определя реда за съобщаване на нежелани лекарствени реакции (НЛР) от медицинските специалисти към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), публикуван в ДВ на 13.04.2007 г., и Наредба No 2 за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади за безопасност, публикувана в ДВ на 04.03.2008 г.

Още

Мястото на полибактериалните имуностимулатори в медицнската практика

Имуностимулаторите започнаха да предизвикват много голям интерес в медицинските среди през последните години и бяха проведени най-разнообразни експериментални и клинични проучвания върху тази нова категория биологични активни вещества.

Още

Качество на медицинската помощ

Медицинската помощ като специализирана човешка дейност има три основни измерения: вид, количество и качество, като тяхната съвкупност определя нейната способност да задоволява здравните потребности на хората, които я получават.

Още