Диагностика и мултимодална терапия на ларингеалния карцином

news-2

Цел на модула

Модулът е насочен основно към специалисти по отоларингология. При всеки пациент с карцином на ларинкса трябва да се определи оптималната лечебна стратегия, която винаги е мултимодална, а оперативното лечение заема значително място в цялостната лечебна стратегия. В настоящия модул е представена систематизирана и актуална информация по темата.
Разгледайте модула

Индикации за кохлеарнa имплантация

news-2

Цел на модула

Целта на модула е да се систематизират актуалните индикации за кохлеарна имплантация в България, като същевременно в относително кратък вид се представят същината и историческото развитие на кохлеарната импантация, а така също и се обърне внимание на основните етиологични фактори за развитие на вродената и продобита глухота. Нагледно са представени някой от образните и аудиологични изследвания, вкл. и някой от тестовете за говорна аудиометрия.
Разгледайте модула

PFAPA Синдром

news-2

Цел на модула

Представя етиопатогенеза, клинична картина, диференциална диагноза, лечение и прогноза на пациентите с PFAPA синдром.
Разгледайте модула

Офисно измерване на артериалното налягане

news-2

Цел на модула

Въпреки че измерването на артериалното налягане се възприема като рутинна, лесна за изпълнение манипулация, ако насочим вниманието към този вид медицинска дейност ще установим, че в ежедневната практика често се допускат нарушения на правилата. Целта на този модул е да акцентира точно върху тези пропуски.

Разгледайте модула

Накратко за астмата

news-2

Цел на модула

Да представи накратко астмата, нейните характеристики, възможни грешки при диагностициране, ролята на ОПЛ в процеса на диагностициране и контрол на заболяването и др.

Разгледайте модула

Ротавирусен гастроентерит в детска възраст – една ваксинопредотвратима инфекция Част II

news-2

Цел на модула

Да представи актуалния проблем за начините на профилактиката на ротавирус – асоциираната диария в детската възраст, провеждани по света, а вече възможни и достъпни и в Република България.

Разгледайте модула

Опорни правила при диагностиката и лечението на риносинуитите

news-2

Цел на модула

Да се следват правилно съвременните тенденции за класификацията, етиологията, методите на изследване и комплексното лечение за риносинуита, доказани чрез множество научни разработки и обединени в международен и национален консенсус за диагностика и лечение на риносинуитите.

Разгледайте модула

Домашно измерване на артериалното налягане

news-2

Цел на модула

Домашните устройства за измерване на налягането позволяват измерване и на нощното налягане и са широко достъпни, с което отпада и една от причините за използването на амбулаторното измерване на налягането. Отбелязва се, че домашно измерените стойности на артериалното налягане са по-практичен начин за изследване на вариабилитета на налягането.

Разгледайте модула

Ротавирусен гастроентерит в детска възраст - една ваксинопредотвратима инфекция Част I

news-2

Цел на модула

Да представи актуалния проблем за ротавирус - асоциираната диария особено в детската възраст, където тя може да има сериозни усложнения. Описаните в модула епидемиолоични данни, клинична картина и начини за диагностика трябва да бъдзт познавани и използвани в ежедневната практика, поради високата честота на тази инфекция.

Разгледайте модула

HPV в етиологията карциномите. Възможности за превенция.

news-2

Цел на модула

Да представи значимостта на HPV инфекцията като причина за РМШ и други карциноми, възможностите за превенция, постигнатите резултати у нас и в чужбина и начините за нейното осъществяване.

Разгледайте модула

Ваксинопрофилактиката при възрастни - предизвикателство пред обществото

news-2

Цел на модула

Да посочи факторите, които превръщат ваксинопрофилактиката (ВП) при възрастни в истинско предизвикателство пред обществото на ХХI-ви век, да подчертае нейното значение за общественото здраве и да потърси причините, поради които възможностите за ВП при възрастните хора не се използват достатъчно, въпреки че много от тях се разболяват от ваксинопредотвратими заболявания, страдат от усложненията им и умират.

Разгледайте модула