Алопуринол срещу фебуксостат при пациенти с подагра: Рандомизирано проучване

Пристъпите на подагра се появяват малко по-рядко при лечение с алопуринол, отколкото с фебуксостат.