Всичко по тема Ендокринни и Диабет

Хранителни източници на йод в профилактика на йодния дефицит

Йодният дефицит е един от най-широко разпространените хранителни дефицити, водещи до сериозни здравни последствия. Ниското съдържание на йод в диетата се дължи на геоекологични проблеми, свързани с деградационни почвeни процеси и някои селскостопански практики. Количеството на йод в храните се влияе от съдържанието на елемента в почвата и поради това на територии, бедни на йод, растителните и животинските храни са с ниско съдържание на елемента. В тези случаи най-широко използваният метод за обогатяване на диетата с йод е йодирането на солта за хранителни цели. Наред с предимствата на тази стратегия за масова профилактика на йодния дефицит, намаляването на консумацията на сол е сред водещите препоръки за редукция на сърдечно-съдовия риск. За подобряване на общественото здраве е необходимо прилагане на ин- тегрирани стратегии за контрол на заболяванията. В случая е нужно намиране на баланса между намаляването на консумацията на сол за редукция на сърдечно-съдовия риск и йодирането на солта за елиминиране на йодния дефицит, което изисква информиран избор на храни, които са добри източници на йод, без това да увеличава консумацията на натриев хлорид.

Още

Хранене при панкреатит

Острият панкреатит протича като леко до тежко некротизиращо заболяване с локални и системни усложнения. Лекият панкреатит има слабо влияние върху хранителния статус и обмяната на веществата, но при тежък панкреатит се развива малнутриция, хиперметаболизъм, увеличено разграждане на протеини и отрицателен азотен баланс. Необходима е оптимизирана хранителна поддръжка, внасяща адекватни количества енергия и белтък за минимализиране на катаболния стрес чрез агресивно лечение на инфекцията, загубата на течности и болката, а при по-тежките случаи е показано ранно йеюнално сондово хранене. При хроничен панкреатит се развива както екзокринна, така и ендокринна недостатъчност. Хранителният статус на пациентите включва малнутриция, малдигестия, загуба на тегло, хиперметаболизъм, глюкозен интолеранс и/или диабет, хранителни дефицити. Цел на лечението при хроничен панкреатит е връщане към нормалната диета с нормобелтъчна, хиполипидна, нормовъглехидратна и леко хипоенергийна диета, панкреасна ензимна суплементация, аналгезия, антиацидни средства, средноверижни триглицериди, хранителни суплементи, микронутриенти, минерали, витамини, пробиотици. При изразена малнутриция е необходим нутритивен съпорт и частично парентерално хранене.

Още

Селен - биологична роля за здравето

Понастоящем е признато, че за оптимална функция на щитовидната жлеза са необходими както адекватни доставки на йод, така и на основния микроелемент селен. Включен в аминокиселината селеноцистеин, селенът е най-активният център на редица селеноензими, които упражняват множество физиологични ефекти в сферата на човешкото здраве, повечето от които са свързани с регулирането на окислително-редукционните процеси. Наличните данни показват благоприятен ефект на селена при автоимунни заболявания чрез синергично действие на широка гама от селенопротеини, които са свързани и отговорни, макар и не единствено, за функцията на щитовидната жлеза. Последни експериментални проучвания показват, че добавката на селен може да повиши защитата на биологичните системи от окислително увреждане, като същевременно се подобрява имунният отговор.

Още

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при захарен диабет тип 2

Това е деветото ръководството за поведение при определени нозологични единици и състояния, което НСОПЛБ изготвя и публикува през последните седем години. Нашата цел беше да предадем в систематизиран, максимално четивен вид всичко, което би било от полза за общопрактикуващия лекар при работа с пациенти със захарен диабет тип 2. Опитали сме се да отговорим на максимален брой въпроси, които биха възникнали по време на този процес и да дадем алгоритъм за решение и поведение.

Още

Диабетна кетоацидоза: лечение, консенсус на ISPAD 2018

В синтезиран вид и по увлекателен начин са представени рисковите фактори, причините, клиничната картина и лечението на диабетната кетоацидоза като кратък прочит на консенсуса на Международното общество по детски и юношески диабет (ISPAD).

Още

Трябва ли пациентите с новооткрит диабет да получават SGLT-2 инхибитори преди метформин?

Въпреки че тези, които са започнали да приемат инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер-2, са имали по-малко хоспитализации по причина сърдечна недостатъчност, започването на тези медикаменти преди метформин не е показано.

Още

Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при предиабет

Настоящото Ръководство не заменя клиничната оценка на лекаря; няма императивен характер и очертава различни подходи за посрещане на епидемията "предиабет" у нас в контекста на масовото затлъстяване и обездвижване в нашето съвремие.

Още

Метаболитни и коморбидни състояния в резултат на тютюнопушене

Mетаболитният синдром (МС) е широко приета концепция, прилагана при пациенти с централно затлъстяване с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и диабет. Доказателствата показват, че тютюнопушенето, освен основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания, също води до натрупване на висцерална мазнина и инсулинова резистентност, и увеличава риска от МС и диабет тип 2.

Още

Тютюнопушене и метаболитни нарушения

Mетаболитният синдром (МС) е широко разпространен в световен мащаб: от 25 до 35% в зависимост от страната и се свързва с множество метаболитни промени и хемодинамични нарушения. Тютюнопушенето е основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболяванияю, но то е свързано и с метаболитни аномалии, намалява инсулиновата чувствителност, предизвиква инсулинова резистентност, и увеличава риска от MС.

Още