Цинк: метаболитни и физиологични данни, дефицитни състояния. Цинков статус при желязодефицитна анемия

Освен дефицит на желязо при желязодефицитната анемия (ЖДА) се наблюдават промени в серумните нива и на други микроелементи. Интерес представлява въпросът за уточняване на цинковия статус при състояния на желязодефицитна анемия. Цел на нашата работа е да се направи литературен обзор на ЖДА и свързаните с нея промени в статуса на цинк в организма, като изхождаме от особеностите в метаболизма, физиологичното действие, синергичните влияния на микроелемента, рисковите групи за цинков дефицит и стратегиите за превенция и контрол на цинковия дефицит.