Данни от метаанализ сочат, че понижаване на артериалното налягане намалява риска от нововъзникнал диабет

АСЕ-инхибиторите и Ангиотензин рецепторните блокери (АРБ) намаляват значително риска от диабет, докато бетаблокерите и диуретиците го увеличават.