Какво се случва, когато АСЕ-инхибиторите и АРБ бъдат спрени поради хиперкалиемия?

В обсервационно проучване спирането на тези лекарства се свързва с по-висока смъртност.