Лекуваното диастолно артериално налягане: колко ниско е твърде ниско?

Понижаването на диастолното артериално налягане (ДАН) до < 60mmHg е свързано с повишен риск от неблагоприятни сърдечносъдови събития