Минералните води на България

Направен е подробен анализ на наличието, състава и свойствата на минералните води в България. Застъпени са почти всички познати в природата води, повече от 15 типа. Съгласно физикохимичната им характеристика са определени като по-слабо и по-силно минерализирани хидрокарбонатни, сулфатни, хлоридни; натриеви, калциеви, магнезиеви; съдържащи лечебни газове - въглекисели, сулфидни, радонови; с биологично активни микроелементи - силициеви, флуорни, йодно-бромни, желязосъдържащи. Подробно са описани местата на основните извори и сондажи и подходящото приложение според общата им минерализация и съдържанието на биологичноактивни микроелементи - за бутилиране, за производство на безалкохолни напитки, като лечебно-трапезни води, за балнеолечение, за питейно водоснабдяване, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения, като енергетичен източник.