По-малко известни причинители на бактериални заболявания, предавани чрез храните

Един от най-важните етапи в научнообоснованата оценка на риска от биологични контаминанти е оценката на експозицията на патогенните микроорганизми в храните. Това изисква съвременни факти за тяхното реално разпространение и актуални данни за ролята им като причинители на хранителна патология.